Montreal World Film Festival 2013

Montreal World Film Festival 2013

2013.8.22 - 2013.9.2

 

My film “rhizome” is selected for Montreal World Film Festival 2013. 
 
Montreal World Film Festival 2013
www.ffm-montreal.org/
unijapan.org/festival/oversea/20130814.html
 
~World Competition~
Rikyu ni Tazune de Mitsutoshi Tanaka

~World Greats – Feature films~
Kiyosu Kaigi de Koki Mitani

~Focus on World Cinema – Feature films~
Botchan de Tatsushi Omori
Hako Iri Musuko no Koi de Masahide Ichii
Judas de Izumi Ohtomi
Case of Kyoko Case of Shuichi de Eiji Okuda
hanidaru no Hana de Gakuryu Ishii
Kyôaku de Kazuya Shiraishi
Shûkunichi no Recipe de Yuki Tanada

~Focus on World Cinema – Short films~
Rhizome de Masahiro Ohsuka

~Best Student Films of the World~
Umi to Ikiru de Yuichiro Nakano

 

» EXHIBITION LIST

 
© OSKA